Pełnomocnictwo do rejestracji pojazdu dla firm

by Grzegorz Bogdański
(Warszawa)

W ostatnim czasie Wrocławski Urząd komunikacji zaczął wymagać do rejestracji każdego pojazdu oryginału pełnomocnictwa. Niestety jest to bardzo uciążliwe dla firm. Trzeba nękać ciągle osoby upoważnione o podpis.Nie rozumiem dlaczego nikt w tym urzędzie nie zna pojęcia "Pełnomocnictwa Rodzajowego". Osoba taka składa oryginał tego pełnomocnictwa w Urzędzie. Rejestrując kolejne pojazdy przynosi tylko ksera pełnomocnictwa. Płaci co prawda dodatkowo 5 pln więcej za poświadczenie zgodności z oryginałem( zdeponowanym w Urzędzie.

Takie załatwienie sprawy jest szybsze, mniej czasochłonne dla firmy,zapewnia większe wpływy do budżetu miasta, zapobiega "ucieczce" petentów do innych wydziałów komunikacji.


Praktyki stosowane ostatnio przez Urząd we Wrocławiu dowodzą, że pojęcie Przyjaznego Państwa chyba odchodzi w zapomnienie. Czasy komunizmu i biurokracji wracają.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Powiatowy Urzad Pracy.

Share this page:

Podoba Ci się ta Strona? Dodaj link. Popatrz jak... Would you prefer to share this page with others by linking to it?

Click on the HTML link code below. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego

Przeszukaj bloga:


Darmowy Dostęp nawet teraz!! Wreszcie się dowiesz:
"Jak przejść psychotesty czy badania lekarskie i cieszyć się swoim prawkiem?Absolutnie zero spamu!!

Zapisz się już dzisiaj do źródła najnowszych informacji o badaniach kierowców z pozycji osoby wykonującej!!

Znam wszystkie problemy trapiące osoby takie jak TY!

Będziesz również dostawał przed wszystkimi /jako bonus/ moje najnowsze filmy wideo w tym temacie.

Dowiedz się wszystkiego z pierwszej ręki od specjalisty o

  • Badaniach kierowców
  • Badaniach na prawko
  • Kursach prawa jazdy,
  • I wiele innych ciekawych kontrowersyjnych tematów!!

Nie udostępniam tego adresu nikomu więcej pod żadnym pretekstem!! Jednym kliknięciem możesz się również wypisać z mojej listy subskrybentów, ale naprawdę nie warto!!Dariusz Kraśnicki Wroclaw

Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i medycyny pracy we Wrocławiu.

Przychodnia medycyny pracy i badań okresowych kierowców Ile kosztują badania na prawo jazdy?