Padaczka a prawo jazdy podstawa prawna

by Anonim
(Polska)

Karta neurologiczna wg najnowszej podstawy prawnej

Karta neurologiczna wg najnowszej podstawy prawnej

Panie doktorze, jaka jest podstawa prawna do odmowy wydania orzeczenia o braku przeciwwskazań osobom chorym na padaczkę

W związku końcem okresu transpozycji dyrektyw 2009/112/WE i 2009/113/WE.

Uwaga: Obecnie obowiązujące rozporządzenie ministra zdrowia nakłada na pacjenta udokumentowanie co najmniej dwuletniego okresu bez napadów.
Powinien to potwierdzić lekarz neurolog w tak zwanej karcie konsultacyjnej neurologicznej, stanowiącej załącznik do tego rozporządzenia.

Również lekarz powinien zgłosić do wydziału komunikacji każdy przypadek padaczki, na który się natknie w trakcie swojej kariery zawodowej.

Moja odpowiedź - nie jest już aktualna, odzwierciedla poprzednie przepisy oraz akty prawne:

Teoretycznie rozpoznanie lekarskie nie ma znaczenia /cukrzyca, zawał serca czy padaczka itp/, ale nasilenie objawów danej choroby - czyli np utrata przytomności lub inne objawy, mogące powodować zagrożenie w ruchu drogowym.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 7 stycznia 2004 r.
w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z dnia 9 stycznia 2004 r.) nic nie mówi konkretnie o padaczce jako przeciwwskazaniu

Cytuję : 5. Przy ustalaniu ograniczeń w kierowaniu pojazdem wynikających ze stanu zdrowia kandydata na kierowcę i kierowcy należy brać pod uwagę stopień zaawansowania objawów chorobowych i ich dynamikę, z uwzględnieniem możliwości postępu choroby, jak i cofania się jej objawów.

2. W wyniku badania lekarskiego uprawniony lekarz stwierdza u osoby badanej istnienie lub brak:...
5) chorób układu nerwowego;
.................................
12) innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia istotnych dla oceny zdolności do prowadzenia pojazdu.

Nie jest konkretnie napisane, co ma zrobić lekarz jak stwierdzi takie choroby.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Padaczka a prawo jazdy?.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.