Orzeczenie lekarskie kierowcy autobusu

by Dariusz
(Wroclaw)

Orzeczenie czy zaświadczenie lekarskie?

Orzeczenie czy zaświadczenie lekarskie?

Orzeczenie lekarskie kierowcy autobusu
Wzór orzeczenia oparłem na rozważaniach prawnych dr Piątkiewicza z Warszawy./Centrum Medycyny Kolejowej ul. Grójecka/..


Poniżej wideo, w którym staram się objaśnić zamieszanie spowodowane brakiem stosownego wzoru orzeczenia lekarskiego, wynikającego z Ustawy o Transporcie Drogowym.

We Wrocławiu /jak również w całej Polsce/dochodzi do sporych nieporozumień jakie powinno być orzeczenie lekarskie po ukończeniu szkolenia okresowego lub kwalifikacji wstępnej

Problem wynika z faktu, że wymianą prawa jazdy zajmują się wydziały komunikacji, które nie miały za bardzo do czynienia wcześniej /oprócz taxi/ z transportem drogowym.

Poniżej list, który wysłałem do Wydziału Komunikacji Wrocław w tej sprawie:

WROCŁAW 04.08.2009 R

Departament Obsługi i Administracji

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław


Dotyczy : Obowiązującego wzoru orzeczenia lekarskiego na podstawie
art. 39 ust 1 Ustawy o transporcie drogowym, będącego podstawą wymiany

prawa jazdy dla kierowców którzy odbyli szkolenie okresowe lub kwalifikację wstępną

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie podstawy prawnej na podstawie której Urząd przyjmuje jedynie orzeczenia lekarskie wg wzoru drukarni REMM przy ulicy Morelowskiego druk w załączeniu.

Jednocześnie odrzucane są wystawiane przeze mnie orzeczenia wg

  • załącznika nr 2
  • lub zaświadczenia zgodne za przepisami art. 43pkt 2 Kodeksu pracy
przykład pana G Maciej pesel 5........9

Ustawa o transporcie drogowym nie uprawniła żadnego organu do określenia wzoru orzeczenia, dlatego wzór powinien był sporządzony na podstawie normy ustawowej.

Normą ustawową jest tutaj Art. 39j. 1.
Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

* Jest to inna norma niż na honorowanym obecnie przez Urząd wspomnianym orzeczeniu lekarskim / wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych zdolny do wykonywania pracy na ww stanowisku/
W mojej opinii orzeczenie lekarskie powinno zawierać :

1. Identyfikator lekarza oraz orzekającego lub zatrudniającego go zakładu opieki zdrowotnej
2. Dane identyfikujące kierowcę, podając kategorię prawa jazdy
3. Podstawę prawną orzeczenia art. 39 ust 1
4. Formułę „ w wyniku badania lekarskiego”
5. Datę oraz miejsce wydania orzeczenia lekarskiego
6. Datę następnego badania po 5 latach do ukończenia 60 lat
7. Podpis i 2 pieczęcie lekarza
8. Pouczenie o podmiocie odwoławczym

Normę ustawową spełnia mój wzór orzeczenia – załącznik nr 2 do pisma

Proszę o pilne wyjaśnienie kwestii wzoru tego orzeczenia, ponieważ już niedługo nastąpi spiętrzenie ilości kierowców podlegających ustawowo wymianie prawa jazdy.

Proszę też opinii na temat używanego przeze mnie wzoru załącznik nr 2

* W przypadku braku akceptacji mojego wzoru, proszę o wysłanie wzoru obowiązującego wraz z podaniem podstawy prawnej.

Zał nr 1 i nr 2
Wzór orzeczenia obowiązującego w Wydziale Komunikacji Wrocław

Poniżej w komentarzu do tego artykułu można przeczytać odpowiedź urzędu, dotyczącą obowiązujacego wzoru kierowców autobusów.
  • Poniżej zamieszczam odpowiedź na moje pismo dotyczące:
  • Orzeczenia z artykułu 39j ust 1 ustawy o transporcieOdpowiadając na Pana pismo z dnia 04.08.2009 r wyjaśniam, że zgodnie z przywołanym przez Pana art.39j ust 1 ustawy o transporcie drogowym, kierowca wykonujący transport drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Art 39j ust. 2 ustawy precyzuje jednak, iż badania te są wykonywane z zastrzeżeniem ust. 3-6 w zakresie i na zasadach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r Nr 21, poz 94 z późniejszymi zmianami)

Stąd też w mojej ocenie orzeczenie lekarskie będące podstawą wpisu do prawa jazdy, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe kierowcy, powinno być wydawane na druku zaświadczenia o braku przeciwwskazań do pracy wydawanego stosownie do przepisów Kodeksu pracy .

Dodatkowo w podstawie prawnej można powołaąć się na art. 39j oraz 39m ustawy o transporcie drogowym.

Wzór orzeczenia stosowany przez przychodnię Lek-Trans zawiera wszystkie elementy zaświadczenia wydawanego w trybie Kp, stąd też ono jest akceptowane.

Wyjaśniam przy tym, że istotna jest treść zaświadczenia, nie producent druków.

Moja odpowiedz
  • Pismo to mnie średnio satysfakcjonuje,
  • nie wyjaśniając jednak, dlaczego wcześniej nie przyjmowano zaświadczeń dla kierowców wydawanych na drukach zaświadczeń stosownych do Kodeksu pracy, które nagle zaczęto uznawać.


Comments for Orzeczenie lekarskie kierowcy autobusu

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Aug 29, 2009
Rating
starstarstarstarstar
Orzeczenie z artykułu 39j ust 1 ustawy o transporcie
by: Darek


W mojej ocenie orzeczenie lekarskie będące podstawą wpisu do prawa jazdy, potwierdzającego kwalifikacje zawodowe kierowcy, [powinno być wydawane na druku zaświadczenia] o braku przeciwwskazań do pracy wydawanego stosownie do przepisów Kodeksu pracy .

Dodatkowo w podstawie prawnej można powołać się na art. 39j oraz 39m ustawy o transporcie drogowym.


Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Orzeczenie lekarskie dla Kierowców.

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.