Gluchota a prawo jazdy motocyklowe

by Darek
(Wrocław)

Głuchota a prawo jazdy motocyklowe ?? Temat bardzo ciekawy, ponieważ podczas egzaminu państwowego, egzaminator musi się w jakiś sposób komunikować ze zdającym i może być to jakimś problemem organizacyjnym dla WORD.

Mają mieć ze sobą łączność radiową podczas egzaminu, co dla osoby niesłyszącej i egzaminatora jest absurdem!!

Poniżej przytoczę list, który otrzymał jeden z moich kandydatów, na prawo jazdy na motor / z Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 08.02.2010 roku, uprzejmie informujemy, że możliwość kształcenia się w określonym zawodzie czy możliwość uzyskania danej kategorii prawa jazdy, wymaga potwierdzenia predyspozycji kandydata ubiegającego się do szkoły, czy wydanie prawa jazdy.

Powyższe regulują przepisy rozporządzenia z dnia 20 lutego 2004 r Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz.232 ze zm.) oraz ustawa z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz 908 ze zm).

Nadmieniamy, że Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r., Nr 14, poz 92 ze zm.) określająca kompetencje Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych nie daje mu możliwości podważania orzeczeń lekarskich.

Z powyższych względów Pełnomocnik Rządu nie może podjąć żadnych działań w tym zakresie.. Natomiast jeżeli ma Pan inne poza względami medycznymi wątpliwości, co do ograniczeń prawnych uniemożliwiających osobom głuchoniemym zdobycie wykształcenia czy określonych umiejętności, prosimy o uzupełnienie Pana pisma z dnia 08.02.2010 r.

Wskazane przez Pana wątpliwości, być może będą stanowić podstawę podjęcia określonej interwencji.

Odnośnie trudności w komunikowaniu się osób głuchych informujemy, że w chwili obecnej w MPiPS trwają intensywne prace nad projektem założeń do projektu ustawy o języku migowym i innych środkach wspierania komunikowania się.

(.................) Każde działanie zmierzające do stworzenia w Polsce pełnych warunków dla urzeczywistnienia prawa osób niepełnosprawnych do korzystania na zasadach równości, z praw i obowiązków ustanowionych dla ogółu oraz do osiągnięcia ich pełnej społecznej integracji, powoduje zmianę mentalności społecznej oraz przyczynia się do poprawy sytuacji tych osób.

Wynika z tego, że przy dopuszczającym głuchego orzeczeniu lekarskim na prawo jazdy motocyklowe, WORD ma obowiązek zorganizować egzamin praktyczny.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to prawo jazdy na motor motocykl .

Dokonaj szybkiej rejestracji internetowej i zapisz się na wizytę do Dr Kraśnickiego
Obejrzyj filmik o mojej Firmie!

Przychodnia badań kierowców i profilaktycznej medycyny pracy we Wrocławiu.